Herroeping

Instructie voor ontbinding / herroeping

Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst
te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop wij de bestelling hebben verzonden.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv.
schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te
herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar
bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van
het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan,
onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw
beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde
betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk
anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening
worden gebracht.

Instructies voor het invullen van het modelformulier

voor verkoopovereenkomsten:
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop
u het besluit de overeenkomst te herroepen en aan ons heeft medegedeeld, terug te sturen aan:

Gadgets & Gamjes Trading
Gelderlandhaven 7-D
3433PG Nieuwegein

of persoonlijk te overhandigen. U bent op tijd als u de
goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.
Als u in het geval van een overeenkomst op afstand niet aanbiedt de kosten van het
terugzenden van de goederen voor uw rekening te nemen, en de goederen door hun aard niet
op normale wijze via de post teruggezonden kunnen worden: De directe kosten van het
terugzenden van de goederen, komen in dit geval voor uw rekening en zullun worden
verrekend met de terugbetaling.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is
van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking
van de goederen vast te stellen.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

– Aan: [ naam ondernemer]
[ geografisch adres ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

– Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroep/herroepen*

– Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

– [Naam consumenten(en)]

– [Adres consument(en)]

– [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *