Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Gadgets and Games Trading

Artikel 1. Algemeen

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
– Gadgets & Games Trading, Vuren, www.gadgets-games.nl, info@gadgets-games.nl; de gebruiker van de algemene voorwaarden, verder te noemen verkoper. – Consument: de wederpartij in een overeenkomst. – Overeenkomst: de overeenkomst tot koop en verkoop, met betrekking tot een door verkoper aangeboden product, die wordt gesloten door verkoper en consument. – Product: een door verkoper aangeboden zaak. – Online-shop: webwinkel verbonden aan het domein www.gadgets-games.nl. – Schriftelijk: lees per brief, fax of e-mail.

1.2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkooptransacties, afwijkingen daarvan, dan wel koop- en andere voorwaarden, door consument bedongen, worden bij voorbaat uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

1.4. Orders, onverschillig door wie en op welke wijze aangenomen, zijn voor verkoper slechts bindend, indien en voor zover schriftelijk door verkoper bevestigt (zie art. 2.4 van de algemene voorwaarden)

1.5. Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen.

Artikel 2. Prijzen, orders, offertes en overeenkomsten

2.1. Prijsopgaven geschieden op basis van de op het tijdstip van de koop of opdracht geldende prijzen en bestaande omstandigheden.
Indien zich prijsverhogingen voordoen bijvoorbeeld ten gevolge van verhoging van de rechten en/of vervoer, koerswijzigingen e.d., behoudt verkoper zich het recht voor om het prijsverschil aan de consument in rekening te brengen.
De consument wordt daarvan vooraf in kennis gesteld en heeft hierbij het recht van de aankoop af te zien.

2.2. Al onze prijzen zijn inclusief omzetbelasting. Alle prijzen in de online-shop zijn uitgedrukt in Euro’s (EUR), tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

2.3. Voor orders worden verzendkosten in rekening gebracht tenzij anders overeengekomen.

2.4. De overeenkomst tussen verkoper en consument komt tot stand op het moment dat consument de bestelling heeft geplaatst in de online shop van verkoper middels het voltooien van het bestelproces en het nadrukkelijk accoord gaan van de Algemene Voorwaarden.

2.5. Nadat verkoper een order van consument heeft ontvangen, zal consument meteen schriftelijk (via e-mail) een ontvangstbevestiging met de kosten van het/de bestelde product(en) en verzendkosten (totaal kosten) krijgen.

2.5.1. De factuur volgt bij de levering van het/de bestelde product(en).

2.5.2. Indien niet alle producten geleverd kunnen worden, zal consument hier van in kennis gesteld worden.

2.6. Alle opgaven van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de producten zijn door verkoper met zorg gedaan, echter zijn druk en/of zetfouten voorbehouden.

Artikel 3. Betaling

3.1. Betaling vindt plaats op de volgende manieren:
* Betaling middels het voltooien van de iDEAL, Paypal of Bancontact/Mr.Cash transactie. * Contant bij afhalen op het adres van Gadgets & Games Trading na afspraak.

Artikel 4. Persoongegevens consument

4.1. Verkoper zal de persoonsgegevens van consument verwerken en opnemen in een of meerdere bestanden. Deze bestanden zullen alleen voor gebruik van verkoper beschikbaar zijn. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens van consument is door verkoper het kunnen nakomen van de overeenkomst die met consument is aangegaan, evenals het kunnen doen van aan consument persoonlijk gerichte aanbiedingen en nieuws. Gegevens van consument zullen niet aan derden worden verstrekt

.
4.2. De persoonsgegevens die door verkoper verwerkt worden, zijn alle gegevens die consument invult op het bestelformulier in de online-shop van verkoper.

4.3. Indien consument geen prijs stelt op het door verkoper doen van persoonlijk gerichte aanbiedingen of nieuws, kan consument dit schriftelijk aan verkoper laten weten. Consument zal dan geen mailing of andere vormen van nieuws en reclame ontvangen.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud en risico

5.1. Verkoper blijft eigenaar van het/de bestelde product(en) tot het moment dat de overeengekomen prijs volledig is voldaan.

5.2. Met betrekking tot het eigendomsvoorbehoud worden onze leveringen, komende van een order, als één geheel beschouwd. Daarom verblijft de eigendom van alle producten aan ons tot het tijdstip waarop alle door ons geleverde producten door de consument volledig zijn betaald.

Artikel 6. Verzending en leveringen

6.1. Verkoper bepaalt de wijze van verzending, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6.2. De consument is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld. Uitzondering hierop is art. 2.1 van deze algemene voorwaarden.

6.3. Indien verkoper gegevens behoeft van consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat consument deze gegevens aan verkoper beschikbaar heeft gesteld.

6.4. Verzending zal via DPD, DHL, UPS, PostNL Brievenbus pakket of Brievenbus enveloppe geschieden. Verkoper is niet verantwoordelijk voor vertragingen en/of beschadigingen die veroorzaakt zijn door toedoen van de vervoerder. Tevens is de koper verantwoordelijk voor verzending middels Brievenbus enveloppe, daar deze niet te traceren is.
Verzending via Brievenbus enveloppe is uitsluiten voor heel kleine, dunne en lichte items zoals patches, bivakmutsen e.d.

6.5. Verkoper heeft te allen tijde het recht in gedeelten te leveren. Indien dit is overeengekomen, kan verkoper de uitvoering hiervan opschorten tot dat consument de resultaten van het daaraan voorafgaande gedeelte schriftelijk heeft goedgekeurd.

6.6. Indien verkoper een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan 14 (veertien) werkdagen overschrijden, tenzij anders is aangegeven op de factuur of als er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van deze termijn dient consument verkoper schriftelijk in gebreke te stellen. Consument heeft het recht om van de aankoop af te zien.

6.7. Ontvangst van de producten en betaling daarvan mag wegens overschrijding van een leveringstermijn nimmer worden geweigerd.

6.8. Backorders worden binnen de overeengekomen termijn geleverd. Indien blijkt dat verkoper een product niet kan leveren, wordt de overeengekomen productprijs gecrediteerd. Tevens kan verkoper eventuele prijsverhogingen aan de consument in rekening brengen.

6.9. Indien consument met betaling van een schuld aan verkoper, uit welke hoofde ook, in gebreke is, is verkoper gerechtigd de uitvoering van een (nieuwe) order op te schorten totdat de betaling heeft plaatsgevonden en/of eventuele verdere leveringen te weigeren en/of de voorwaarden te wijzigen.

6.10 Verkoper wordt geacht aan haar verplichting tot levering te hebben voldaan, door verzending van de goederen naar de door de consument opgegeven plaats van bestemming. Consument wordt geacht de juiste adresgegevens door te geven. Indien deze gegevens niet correct blijken te zijn is het risico voor de consument.

Artikel 7. Bedenktijd/Herroepingrecht

7.1 Consument is gerechtigd het/de bestelde product(en) binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst zonder opgaaf van reden te retourneren en de onderliggende overeenkomst met verkoper te ontbinden.

7.2 Indien consument de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient consument dit schriftelijk aan verkoper te melden. Consument dient het product -na overleg met verkoper te verzenden naar het retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat consument het/de bestelde product(en) wenst te behouden. Consument dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

7.3 Indien consument reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat consument de overeenkomst met verkoper ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze algemene voorwaarden heeft herroepen, zal verkoper deze betalingen binnen 14 (veertien) werkdagen nadat verkoper het geretourneerde product heeft ontvangen, aan consument terugbetalen. Verkoper behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van consument (anders dan die van verkoper of de leverancier van het product) is beschadigd.

7.4 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van verkoper schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van consument te wijten is of anderszins voor risico van consument komt, zal verkoper consument hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Verkoper heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan consument terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 8. Overmacht

8.1. Ingeval van overmacht is verkoper gerechtigd de levertijd te verlengen dan wel de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, zonder dat rechterlijke tussenkomst nodig zal zijn en zonder dat verkoper tot betaling van kosten en/of schade gehouden is voor de duur van de overmachttoestand.

8.2. Indien de overmacht langer dan 1 (een) maand duurt, heeft consument het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmacht dit rechtvaardigt.

8.3. Verkoper zal consument, indien mogelijk, zo spoedig mogelijk van een (dreigende)overmacht op de hoogte stellen.

8.4. Als overmacht wordt onder meer beschouwd, oorlog, onlusten, mobilisatie, oproer, epidemiën, overstromingen, brand, werkstakingen, storingen bij Gadgets and Games of bij leveranciers, inkrimping van productie, gebrek aan voorraden en/ of arbeidskrachten, in- en uitvoerbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, aanmerkelijke wijzigingen in de koersen en onvoorziene omstandigheden in de ruimste zin des woord.

Artikel 9. Reclames

9.1. De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 7 dagen te onderzoeken op de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde product.

9.2. Eventuele zichtbare tekorten behoren zo spoedig mogelijk, doch binnen 7 dagen na levering schriftelijk aan verkoper kenbaar gemaakt te worden. Aangemelde retourzendingen dienen binnen deze termijn na ontvangst aan verkoper retour gezonden te worden. Retourzendingen van goederen na deze termijn zullen niet door verkoper geaccepteerd worden. Speciaal voor de consument gefabriceerde en/of maatwerk producten kunnen niet worden geruild of worden geretourneerd.

9.3. Verkoper garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de normale eisen en normen welke aan deze producten worden gesteld. Verkoper is niet verantwoordelijk voor beschadiging/vernieling tijdens de verzending.

9.4. Geaccepteerde reclames worden door verkoper slechts aanvaard onder voorbehoud dat de eventuele hieruit resulterende retourzending met opgave van tekortkoming, in originele verpakking en met originele factuur worden teruggezonden.

9.5. Gebreken bij een deel van het geleverde geven consument niet het recht tot afkeuring, weigering of ontbinding van de gehele order noch tot enigerlei schadevergoeding.

9.6. Retourzendingen of ruilingen worden niet aanvaard dan nadat verkoper dat schriftelijk heeft toegestaan. Geschiedt dit zonder toestemming van verkoper, worden alle daaraan verbonden kosten voor rekening gebracht van de consument, in ieder geval is verkoper gerechtigd de goederen voor rekening van de consument op te slaan. Door verkoper niet aanvaarde retourzendingen ontheffen consument nimmer van zijn betalingsverplichtingen.

9.7. Door verkoper geaccepteerde retourgoederen zullen na ontvangst zo spoedig mogelijk worden vervangen of gecrediteerd.

Artikel 10. Garanties

10.1 De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, de bestaande fabrieksgarantie van 1 (een) jaar waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kan consument de/het product(en) retourneren tegen restitutie van het aankoopbedrag (exclusief de verzendkosten). In geval een product wegens een defect geretourneerd wordt en er na onderzoek geen defect blijkt te zijn, zijn wij genoodzaakt €20,00 onderzoekskosten plus het opnieuw verzenden in rekening te brengen. Let op dit geldt alleen voor consumenten.

10.2 Als groothandel is de garantie vastgesteld op 3 maanden waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kan de afnemer de/het product(en) retourneren tegen restitutie van het aankoopbedrag (exclusief de verzendkosten) ingeval een product wegens een defect geretourneerd wordt en er na onderzoek geen defect blijkt te zijn, zijn wij genoodzaakt €20,00 onderzoekskosten plus het opnieuw verzenden in rekening te brengen. Let op dit geldt alleen voor B2B

Artikel 11. Geschillen

11.1. Uitsluitend Nederlands Recht is van toepassing. De (kanton)rechter te Breda is bevoegd van de geschillen kennis te nemen.

Artikel 12. PRIVACYBELEID

PRIVACYBELEID
Wij, Gadgets & Games Trading., zijn eraan toegewijd om uw persoonsgegevens en uw privacy te beschermen. Hiervoor maken wij gebruik van de van toepassing zijnde regelgeving omtrent gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit privacy beleid, tezamen met ons cookiebeleid, verklaart op welke wijze wij gebruik maken van de persoonsgegevens die wij van u verzamelen en op welke manier dit deel uit maakt van onze algemene voorwaarden.
Welke persoonsgegevens verzamelen wij en hoe wordt deze gebruikt
Bij het registreren in onze vestigingen, via de klantenservice of op onze website, het gebruik van onze website, het inloggen op uw account, het plaatsen van een order, het aanvragen van informatie en het contacteren van onze klantenservice verzamelen wij persoonsgegevens van u. Bij deelname aan een competitie of promotie worden uw persoonsgegevens gebruikt om de winnaar te contacteren. In onderstaande tabel is zichtbaar welke persoonsgegevens wij verzamelen voor welk doeleinde.
Doeleinden Persoonsgegevens Bewaartermijnen
Het beheren van de status en het proces van uw order in uw account.
Bedrijfsnaam
NAW-gegevens
E-mail adres
Telefoonnummer
Zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde.
U benaderen met de vraag om onze diensten of producten te beoordelen.
Naam
E-mail adres
Zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde.
U te informeren over belangrijke veranderingen of ontwikkelingen op onze website en in onze diensten.
Bedrijfsnaam
NAW-gegevens
E-mail adres
Telefoonnummer
Zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde.
U een meer persoonlijke online ervaring aan te kunnen bieden.
IP-adres
E-mail adres
Zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde.
Het nauwkeurig kunnen bijwerken van onze administratie, verlenen van garantie en service bij reparatie.
Bedrijfsnaam
NAW-gegevens
E-mail adres
Telefoonnummer
Zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde.
Bedrijfsnaam
NAW-gegevens
Functie
BTW nummer
KvK uittreksel
E-mail adres
Telefoonnummer
Zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde.
U op de hoogte te houden van de producten, diensten en nieuwe vestigingen die wij aanbieden.
Bedrijfsnaam
NAW-gegevens
E-mail adres
Telefoonnummer
Zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde.
Marketing doeleinden, zoals het achterhalen van bepaalde trends.
Bedrijfsnaam
NAW-gegevens
IP-address
E-mail adres
Telefoonnummer
Zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde.
Cookies
Wij verzamelen informatie over uw zoekgedrag door middel van cookies. Door middel van het plaatsen van cookies op uw computer, kunnen wij u onderscheiden van anderen. Voor meer informatie over cookies, kunt u ons cookiebeleid raadplegen.
Bewaartermijn
Wij verwerken uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden. Uw persoonsgegevens worden voor een beperkte periode in ons systeem opgeslagen, zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde waarvoor ze worden verwerkt. Het kan voorkomen dat bepaalde persoonsgegevens langer worden opgeslagen, indien wij wettelijk verplicht zijn om de persoonsgegevens langer op te slaan.
Email communicatie
Wij verzamelen informatie over de aankopen en de productaanvragen die u heeft gedaan. Met deze gegevens kunnen wij u informatie bieden over producten die u mogelijk interessant vindt, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven tijdens registratie. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u op de hoogte te brengen van speciale aanbiedingen en acties van Toolstation. Het is mogelijk om u uit te schrijven voor de nieuwsbrieven door op ‘uitschrijven’ te klikken in deze e-mails. Deze link is onderaan elke e-mail te vinden. U kunt zich ook uitschrijven door uw instellingen aan te passen in uw account. Houd er rekening mee dat deze verklaring alleen van toepassing is op de klanten die de voorwaarden om onze nieuwsbrief ontvangen hebben geaccepteerd.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derde partijen
Uw gegevens kunnen worden gedeeld met Focum achteraf betalen (indien u hier gebruik van maakt). en alle bedrijven die betrokken zijn bij de betaling en/of verzending van uw bestelling. Wij zullen uw persoonsgegevens niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij we een gerechtvaardigd belang hebben of als u hier toestemming voor hebt gegeven.

Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken in de volgende situaties:

– Met derden die namens ons diensten aan u verlenen. Deze diensten kunnen bestaan uit het beantwoorden van uw vragen over onze producten of diensten, het versturen van e-mails en post en het analyseren van data. Wij voorzien deze partijen alleen van de relevante gegevens, die nodig zijn voor het verlenen van de diensten. Deze partijen gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de verlening van de diensten.
– Indien de wet, de rechtbank, de politie of een andere overheidsinstantie afgifte van uw persoonsgegevens eisen, zijn wij verplicht om deze af te geven.
– In verband met, of tijdens de onderhandelingen over, een fusie, financiering, of verkoop van (een deel van) het bedrijf.
Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens
Het beschermen van uw persoonsgegevens nemen wij erg serieus. Om deze reden hebben wij passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen, die worden gebruikt om uw persoonsgegevens te beschermen. Alle formulieren op onze website waarmee persoonsgegevens verzameld worden, zijn beschermd door een mechanisme genaamd Secure Socket Location (SSL). Dit is een standaard technologie die een veilige verbinding aanbiedt tussen internetbrowsers en websites. Dankzij dit systeem kunt u veilig uw persoonsgegevens aan ons overdragen. Firewalls worden gebruikt om ongeautoriseerde toegang tot onze servers te blokkeren. Deze firewalls bevinden zich op een beveiligde locatie. Binnen onze organisatie beperken wij de toegang tot uw persoonsgegevens. Alleen onze medewerkers die tijdens het uitvoeren van hun werk uw persoonsgegevens nodig hebben, hebben toegang tot deze gegevens. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven buiten de EU.

Veranderingen in onze privacy policy
Regelmatig wordt ons privacy beleid vernieuwd. Wanneer er veranderingen gemaakt worden in het privacy beleid, zullen de updates via deze pagina aan u gecommuniceerd worden en voor zover mogelijk informeren wij u per e-mail. Indien u vragen of opmerkingen heeft over ons privacy beleid, contacteer ons dan via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Uw rechten
U heeft verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. U heeft de volgende rechten, die u op elk moment kunt uitoefenen:

– U kunt ons verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens.
– U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren. Wij zullen aan dit verzoek voldoen indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken onjuist of onvolledig zijn, met inachtneming van de doeleinden van de verwerking.
– U kunt bezwaar maken tegen verdere verwerking van uw persoonsgegevens vanwege redenen die met uw specifieke situatie verband houden. Dit recht heeft u alleen indien wij uw persoonsgegevens verwerken op de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’. Wij zullen aan dit verzoek gevolg geven, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden hebben voor het voortzetten van de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
– U kunt ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Wij zullen aan dit verzoek voldoen, indien:
– u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, en wel gedurende de periode die wij nodig hebben om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
– wij uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze verwerken, maar u niet wilt dat wij uw gegevens verwijderen;
– wij de gegevens niet langer nodig hebben voor onze verwerkingsdoeleinden, maar u de gegevens nodig heeft voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering; of
– u bezwaar maakt tegen de verwerking door ons, in afwachting van onze reactie op dit bezwaar tegen de verwerking.
Indien wij gehoor hebben gegeven aan uw verzoek tot beperking, zullen wij u tijdig informeren voordat wij de beperking opheffen.
– U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. Wij zullen aan dit verzoek voldoen indien:
– wij de gegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking;
– u uw toestemming intrekt (voor zover wij uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming verwerken);
– u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen dwingende gerechtvaardigde gronden zijn waarom wij de gegevens niet hoeven te verwijderen;
– wij uw persoonsgegevens onrechtmatig hebben verwerkt; of
– wij uw gegevens moeten wissen om te voldoen aan een wettelijke plicht.
– U kunt ons verzoeken om de persoonsgegevens te verstrekken die wij van u verwerken of ons vragen deze gegevens aan een derde over te dragen. U heeft dit recht alleen voor zover wij uw gegevens op basis van uw toestemming verwerken.
U kunt een gemotiveerd verzoek doen aan ons via: info@gadgets-games.nl of per post versturen naar het adres: Gadgets & Games Trading Gelderlandhaven 7-D (3433PG) Nieuwegein. Bij een verzoek om verwijdering of verzoek tot inzage kunnen wij u vragen om extra gegevens te verstrekken zodat we er zeker van zijn dat wij de juiste persoonsgegevens uitwisselen of verwijderen. Wij streven ernaar om binnen een maand na ontvangst van het verzoek te reageren, maar behouden ons het recht voor deze termijn met twee maanden te verlengen.

Contact
Indien u een vraag heeft over het privacy beleid, kunt u ons mailen via: privacy@toolstation.nl of een bericht versturen naar het adres: Gadgets & Games Trading Gelderlandhaven 7-D (3433PG) Nieuwegein of bellen naar 030-6064435. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Wij zouden het echter op prijs stellen als u eerst contact met ons opneemt indien u vragen of een klacht heeft voordat u de Autoriteit Persoonsgegevens benadert.

Laatste versie: Mei 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *